Notice: Undefined index: mod_kljucne_rijeci in /home/sibenik/public_html/e-usluge/tpl/klase/SINGLE.class.php on line 68
JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1990/3 k.o. Šibenik - Službene stranice Grada Šibenika
E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1990/3 k.o. Šibenik

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000306
URBROJ: 2182/01-08-21-0009
Šibenik, 18.05.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
TOMISLAV NINIĆ, HR-22000 Šibenik, BRAĆE POLIĆA 29
VANJA NINIĆ, HR-22000 Šibenik, BRAĆE POLIĆA 29
- dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 - rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1990/3 k.o. Šibenik (Šibenik).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.05.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Šibenik, Petra Grubišića 1/II.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA
Silvana Čelar, ing.arh.

  PREGLED DOKUMENATA
  Datum objave: 19.05.2021, 08:44 h
  Datum isteka: 27.05.2021, 23:59 h
  Status:   Neaktivan