E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za stambeno-poslovnu zgradu na k.č.zgr. 1200 K.O. Donje Polje

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000024
URBROJ: 2182-1-08-22-0014
Šibenik, 19.05.2022.

Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, OIB 55644094063, na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji su podnijeli investitori Josip Jurić iz Brodarice, Krapanjskih spužvara 74 (OIB 32894817896) i Antonio Jurić iz Brodarice, Krapanjskih spužvara 74 (OIB 46284929848), izdaje

 

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE

  PREGLED DOKUMENATA
  Datum objave: 19.05.2022, 10:21 h
  Datum isteka: 27.05.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan