E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 25.01.2024, 14:44 h
  Datum isteka: 23.02.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21 i 142/23) dalje u tekstu: Zakon, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge.

Sukladno članku 63. istog Zakona, gospodarenjem komunalnim otpadom osigurava se mogućnost korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te se potiče proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, otpadne električne i elektroničke opreme, otpadnih baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući madrace i namještaj, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Sukladno članku 64. Zakona Grad Šibenik je na svom području dužan osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tome javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstva i drugih izvora, biootpada iz kućanstva, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstva.

Odredbom članka 72. stavka 1. Zakona propisano je da je korisnik usluge dužan platiti davatelju usluge ugovornu kaznu ako ne ispunjava obveze iz članka 70. stavka 4. točki 1 do 4. i 6. do 9. Zakona ili ako ju neuredno ispuni.

Predmet ovih izmjena usklađivanje je Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika („Službeni glasnika Grada Šibenika“, broj 12/22 i 6/23) sa mišljenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donesenim u postupku nadzora zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika br. 6/23, u daljnjem tekstu: Odluka), u kojem postupku je Ministarstvo utvrdilo da sadržaj odredbe  članka 39. stavka 2. točke 9.  Odluke proširuje obvezu plaćanja ugovorne kazne na situaciju koja nije propisana člankom 72. stavkom 1. Zakona, a koju je potrebno restriktivno tumačiti.

Brisanje navedene odredbe ne dovodi do promjene odredbe članka 31b. stavka 7. Odluke kojim je definirano da korisnik javne usluge koji nije kućanstvo, a koji dokaže davatelju usluge kako je u razdoblju od jedne kalendarske godine najmanje 3 (tri) puta predao reciklabilni, biootpad, glomazni, proizvodni otpad te opasni komunalni otpad ovlaštenom sakupljaču ima pravo na umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge sukladno članku 31b. Odluke.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika.

  PREGLED DOKUMENATA