E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o Izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2024


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 07.06.2024, 16:20 h
  Datum isteka: 11.06.2024, 12:00 h
  Status:   Neaktivan

Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2024.g, u sveukupnom iznosu od 939.542,00 EUR na 17. sjednici od 14. prosinca 2023 godine (Službeni glasnika Grada Šibenika broj 10/23), a predloženim Izmjenama i dopunama  Proračuna za 2024. godinu taj iznos se povećava na    1.034.589,00  EUR.

Prijedlog Izmjena Programa  donosi se  u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o udrugama i Statutom Grada Šibenika, a usklađen je s pozicijama Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u Proračunu Grada Šibenika . U okviru navedenog Programa predlažu se izmjene na stavkama:

U glavi II. OBLICI POMOĆI :

- PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

AKTIVNOST Tekuće donacije za dom zdravlja Šibenik iznos: „47.360,00 EUR“ mijenja se u iznos: „67.360,00 EUR, te sveukupan iznos „48.687,00 EUR“ mijenja se u iznos“68.687,00 EUR“. S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području grada Šibenika, financira se rad medicinske sestre u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekta u području zdravstva. Predlaže se povećanje stavke u iznosu od 20.000,00 EUR u svrhu povećanja troškova plaća djelatnika, te lijekova, sanitetskog materijala i održavanja objekata i opreme; a time i  osiguranje dostupnosti zdravstvenih usluga građanima.

- NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA iznos: „120.00,00 EUR“ mijenja se u iznos: 140.000,00 EUR. Pravo na naknadu za troškove stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi je pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave. Vlada RH je 28. prosinca 2023. godine  donijela novu  Odluku o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (Narodne Novine broj n158/23) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. godine, a kojom se iznos osnovice na temelju koje se između ostalog izračunava i naknada za podmirenje troškova stanovanja, podiže s132,72 EUR na 150,00 EUR. Temeljem navedenog, potrebno je bilo korigirati planirani iznos  u proračunu.

- JEDNOKRATNA POMOĆ mijenja se 2. i 3. stavak teksta  sukladno  Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Šibenika (KLASA: 550-01/24-01/139; URBROJ: 2182-1-05-24-1), u svrhu usuglašavanja kriterija za isplatu prigodne jednokratne novčane naknade povodom blagdana za  umirovljenike i drugim kategorijama korisnika s prebivalištem na području Grada Šibenika. Naime, člankom 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za naknadu za troškove stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom te da iste mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan općim aktom JLS, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.  Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Šibenika, uvodi se mogućnost isplate prigodne jednokratne novčane naknade povodom blagdana umirovljenicima i drugim kategorijama korisnika s prebivalištem na području Grada Šibenika, odnosno dodaje se novo pravo u sustavu socijalne skrbi Grada Šibenika.

- SOCIJALNE USLUGE PRI CARITAS-u ŠIBENSKE BISKUPIJEiznos: „53.488,00 EUR“ mijenja se u iznos: „54.712,00 EUR. Socijalne usluge pri CARITAS-obuhvaćaju  pomoć u organiziranju i realizaciji programa pučke kuhinje, prihvatilišta za  žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS- u šibenske biskupije Iznos planiran u 2024. godini  je 53.488,00 EUR, a I.  izmjenama i dopunama proračuna za 2024. g. predlaže se povećanje na 54.712,00 EUR sukladno financijskim zahtjevima realizacije programa koji su prijavljeni na objavljeni Javni natječaj za financiranje programa javnih potreba grada Šibenika za 2024. godinu od 10. siječnja 2024. godine.

- POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA – IZVANINSTITUCIONALNO ZBRINJAVANJE DJECE I MLADIH  iznos: „10.800,00 EUR“ mijenja se u iznos: „ 11.800,00 EUR” . Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama, a ovim izmjenama proračuna za 2024. g. predlaže se povećanje stavke sukladno financijskim zahtjevima realizacije programa udruga Kamenčići i Centra za socijalnu inkluziju  koji su prijavljeni na objavljeni Javni natječaj za financiranje programa javnih potreba grada Šibenika za 2024. godinu od 10. siječnja 2024. godine. Nadalje Grad sufinancira odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG– u okviru navedene aktivnosti a na temelju sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planiraju se sredstva za provođenje 6-satnog programa  za jednog  korisnika s područja grada Šibenika za što je u 2024. godini planiran iznos od 3.677,00 EUR koji će izmjenama i dopunama Proračuna biti smanjen i iznositi će 3.000,00 EUR sukladno potpisanom Dodatku Sporazuma od 19. veljače 2024. godine. Ovime sveukupan iznos stavke Ostali programi socijalne skrbi od 14.477,00 EUR mijenja se u 14.800,00 EUR.

-   CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ukupan iznos  od „192.000,00 EUR“ mijenja se u iznos: „245.500,00 EUR“. Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika provodi programe pomoć u kući starijim osobama na području grada Šibenika i šibenskih otoka kojim se pružaju usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim kućanstvima, te u prostorijama Centra. Izmjene Programa nastale su zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu;  ukidanjem podskupine 193 te prikazivanja troška plaće za prosinac unutar obračunske godine i  povećanja osnovice plaće kao i izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji kojim su u primjeni novi koeficijenti. Zbog navedenog  dolazi do znatnog  povećanja iznosa troškova rashoda za zaposlene, te se dodaje i novi konto 3233- Usluge promidžbe i informiranja zbog objave natječaja za ravnatelja.

Obrazloženja pojedinih pozicija u Prijedlogu Izmjena Programa  Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2024. godinu dio su obrazloženja u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu, a nastale su na temelju praćenja realizacije programa.

Osnovni cilj ovog savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o Prijedlogu Izmjena navedenog Programa.

  PREGLED DOKUMENATA