E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. br. 5157/7 KO Konjevrate


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 26.05.2022, 12:31 h
  Datum isteka: 03.06.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Čest. br. 5157/7 iz z.u. 1649 K.O. Konjevrate  je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku upisana kao  javno dobro u općoj uporabi i vlasništvo je Grada Šibenika. Dio predmetne nekretnine u površini od 48 m²,  koji je  u geodetskom snimku  od listopada 2020. godine označena slovima A-B-C-D-E-F-G-A, u naravi nema svojstvo javnog dobra-nerazvrstane ceste već predstavlja dio izgrađene obiteljske kuće sa okućnicom.

Stranka Niko Krnić, podnio je zahtjev za ukidanjem statusa javnog dobra na predmetnog dijela čestice 5157/7, na kojem dijelu se nalazi dio kuće sa okućnicom a koja je njegovo vlasništvo. Kako predmetni dio čestice 5157/7 predstavlja javno dobro u općoj uporabi, da bi se riješili imovinsko pravni odnosi na predmetnom dijelu čestice se najprije mora ukinuti status javnog dobra. Prema čl. 103 st. 1. Zakonu o cestama kad je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog djela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi. Čl. 103 st. 2. istog zakona propisuje da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, budući da je predmetni dio nekretnine izgubio svojstvo javnog dobra te predstavlja dio kuće sa okućnicom, predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na  predmetnoj čestici kako je to opisano u dispozitivu odluke.

  PREGLED DOKUMENATA